Over A Struggle for Peace

Waarom A Struggle for Peace?

Omdat de strijd voor vrede actueler is dan ooit, maar tegelijkertijd verder weg lijkt dan ooit. De snelle veranderingen in de huidige wereld gaan regelmatig gepaard met conflicten. Inzicht in deze conflicten draagt bij aan de strijd voor vrede. Hierbij zijn grenzen, bestaande grenzen, verschuivende grenzen en nieuwe grenzen, vaak de sleutel tot dit inzicht. Daarom staat de vierde editie van A Struggle for Peace in het teken van grenzen; grenzen van kennis, identiteit en macht, omdat deze de bouwstenen van zowel conflict als vrede vormen.

Conflict, Context en Creatieve oplossingen

A Struggle for Peace gaat over huidige conflictsituaties, vrede en haar voorwaarden. Hedendaagse conflicten, hun oorzaken en contexten, en mogelijkheden voor oplossingen staan aan de basis van dit congres. Programmaonderdelen tijdens A Struggle for Peace die onder deze categorie vallen duiden in de directe zin een prangend actueel probleem aan, dat tijdens een congres over conflict en vrede niet onderbelicht kan blijven. Dit betreffen o.a. de vluchtelingencrisis, de discussie over en strijd voor duurzaamheid en oorzaken van conflict. In reactie hierop zullen (alternatieve en creatieve) oplossingen voor conflict besproken worden, met aandacht voor belangrijke waarden als mensenrechten. Eveneens vallen onder deze categorie verschijnselen, ontwikkelingen en uitgangspunten waar we altijd mee te maken hebben wanneer we tegenwoordig naar conflictsituaties kijken. Zo betreft globalisering een onontkoombare context waarin we onze discussies moeten laten plaatsvinden en dit zal dan ook een onderwerp vormen tijdens de dag.

Kennis

Door de komst en de toenemende toegankelijkheid van het internet is de vergaring, en zelfs de gehele betekenis, van kennis aan het veranderen. Deze verandering heeft niet alleen invloed op wetenschap en technologie, maar ook op, bijvoorbeeld, beleid. Ook kunnen we ons afvragen hoe kennis en de waarheid zich tot elkaar verhouden. Wie heeft toegang tot welke kennis en wie kent welke waarheid? Door te kijken naar deze thema’s, zullen we erachter komen in hoeverre en op welke manieren de grenzen van kennis aan het veranderen zijn. Onder deze categorie vallen onderwerpen die huidige verschuivende of veranderende grenzen rondom het concept waarheid belichten: wat is de waarheid, wie onderzoekt dat en wat moeten we geloven? Een belangrijke factor die hierin een rol speelt is taal, hetgeen we nader zullen onderzoeken. Ook uitrekkende grenzen wat betreft technologie staan centraal. Er zijn steeds meer mogelijkheden, maar deze zorgen tegelijkertijd voor nieuwe vragen, problemen en conflict. Tot slot zal de connectie tussen politiek en kennis worden belicht wanneer we spreken over kennis en beleid. Conflicten rondom de perceptie van waarheid en alternatieve feiten, rondom vergaande technologisering en tussen kennis en de praktijk staan centraal in deze programmaonderdelen.

Identiteit

Veel conflicten en vredesprocessen zijn inherent verbonden aan identiteitsvraagstukken. De grenzen van identiteit bepalen immers waarom de ene persoon of groep de andere niet is. Identiteit speelt tegenwoordig dan ook een belangrijke rol in velerlei actuele kwesties, zoals discussies rondom gender, diversiteit en racisme. Dit zullen dan ook de programmaonderdelen onder deze categorie vormen. Identiteit wordt opgemaakt door grenzen en speelt in elk conflict een grote rol. Wie ben ik en wie is de ander? Waardoor en door wie wordt dat bepaald? Tijdens A Struggle for Peace zoomen we met name in op mannelijke en vrouwelijke identiteit, discriminatie op basis van identiteit en het samenleven met mensen met allerlei verschillende en samengaande identiteiten.

Macht

Tijdens de afgelopen verkiezingen in Europa werd het duidelijk dat de oude gevestigde orde niet meer zo veel invloed heeft als vroeger. Politieke verschuivingen en nieuwe dreigingen karakteriseren het huidige politieke landschap. Onder deze categorie vallen programmaonderdelen die met name te maken hebben met politieke macht en de grenzen hiervan. Politiek conflict en verschuivende politieke machtsgrenzen staan centraal. Onderwerpen zijn o.a. de liberale orde, polarisatie en de machtsgrenzen van Europa.